ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Abonnee: een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die recht heeft op regelmatige

toezending van een Uitgave;

– Abonnement: het recht op regelmatige toezending van een Uitgave;

– Algemene Voorwaarden: deze set van bedingen in de zin van art. 6:231 onder a BW;

– Cliënt: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die voor zichzelf of voor een derde een

Overeenkomst aangaat met Confiad College tot het volgen van een Educatie of het hebben van

een Abonnement;

– Confiad College Examen: een toetsing die door Confiad College wordt verzorgd na afloop van

een Opleiding;

– Confiad College Examenreglement: een overzicht van afspraken in verband met een Confiad

College Examen;

– Confiad College: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Confiad College

B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59447656;

– Confiad Group: onder de Confiad Group Holding B.V. (KvK 59446617) vallen een niet limitatief

aantal entiteiten, waaronder Confiad Auditing B.V. (KvK 59448172), Confiad College B.V. (KvK

59447656), Confiad Consultancy B.V. (KvK 32100707) en Confiad Compliance B.V. (KvK

62076132);

– Deelnemer: de natuurlijke persoon die een Educatie volgt;

– Diploma: het schriftelijk document, afgegeven door Confiad College, waaruit blijkt dat een Confiad

College Examen met goed gevolg is afgelegd;

– Educatie: alle door Confiad College georganiseerde bijeenkomsten en uitgaven op onderwijs

en/of informatief gebied waaronder, doch niet uitsluitend, opleidingen, cursussen, trainingen,

webinars, etc.;

– Educatiekosten: het totale bedrag, bestaande uit de kosten van de Educatie en (indien

overeengekomen) bijkomende kosten, dat de Cliënt dient te voldoen aan Confiad College verband

houdend met de Educatie;

– Extern Examen: een toetsing van de tijdens een Opleiding opgedane kennis en/of vaardigheden

door een derde partij, anders dan Confiad College;

– In Company Opleiding: een Educatie die Confiad College verzorgt voor een Cliënt in besloten

kring voor een door de Cliënt aan te wijzen groep deelnemers;

– Inschrijving: het door een Cliënt via de Website aanmelden van een Deelnemer of Abonnee;

– Inschrijfformulier: een digitale wijze om als Cliënt een overeenkomst aan te gaan met Confiad

College;

– Onderwijsmateriaal: al het naslagwerk dat onderdeel vormt van de Educatie en door Confiad

College aan de Deelnemer wordt verstrekt;

– Opleiding: één of meerdere Educaties die één geheel vormen en als zodanig worden

aangeboden;

– Overeenkomst: de vastlegging van de afspraken tussen Cliënt en Confiad College met

betrekking tot het (laten) volgen van een Educatie of het sluiten van een Abonnement;

– Uitgave: de verspreiding (op papier dan wel in de vorm van een digitaal bestand) van een

geschrift door Confiad College waarvoor de Cliënt zich door het sluiten van een Abonnement heeft

aangemeld;

– Website: de website van Confiad College: www.confiadcollege.nl.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen, Opleidingen en Abonnementen van Confiad College en op alle door

Confiad College afgesloten overeenkomsten zijn (zulks onder uitsluiting van eventueel door de Cliënt

gehanteerde algemene voorwaarden) deze Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover

daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 5.

 1. Door inschrijving voor een Opleiding of het sluiten van een Abonnement aanvaardt de Cliënt de

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Indien de Cliënt zorgt voor de Inschrijving van een Deelnemer, anders dan de Cliënt zelf, en/of een

Abonnement neemt voor een ander dan Cliënt zelf, dan verplicht de Cliënt zich jegens Confiad

College de Algemene Voorwaarden aan die derde bekend te maken en de naleving daarvan op te

leggen.

 1. De actuele Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de Website. Op eerste verzoek van de

Cliënt zal Confiad College een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

 1. Individuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk tussen Confiad College en de Cliënt zijn overeengekomen.

 1. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Confiad College een regeling

treffen naar redelijkheid en billijkheid.

 1. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de

Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal Confiad College het ongeldige of

onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de

rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk

overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van de betreffende bepaling.

 1. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per e-mail.

ARTIKEL 3 – Overeenkomst

 1. De Cliënt gaat een Overeenkomst met Confiad College aan door middel van een Inschrijving voor

een Educatie, Uitgave of Examen. Inschrijving vindt plaats door middel van het Inschrijfformulier op de

Website. Indien dit niet mogelijk is, kan Confiad College een andere methode aanvaarden.

 1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Confiad College

schriftelijk de Inschrijving voor een Educatie, Uitgave of Examen aan de Cliënt heeft bevestigd. Deze

bevestiging geldt tevens als “Bewijs van Inschrijving” voor de betreffende Educatie, Uitgave of het

Examen.

 1. Confiad College is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Cliënt die zich heeft

aangemeld voor een bepaalde Educatie, Uitgave of Examen te laten informeren door derden. Indien

de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, zal Confiad College

gerechtigd zijn de Overeenkomst te beëindigen.

 1. Zonder schriftelijke toestemming van Confiad College is de Cliënt niet gerechtigd de rechten en

verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Confiad College kan aan deze

toestemming voorwaarden verbinden.

 

ARTIKEL 4 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een Opleiding afgesloten met een Confiad College Examen dan wel

een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 4 lid 7 van deze Algemene

Voorwaarden.

 1. Inschrijving voor een Confiad College Examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3

lid 1 en lid 2 van deze Algemene Voorwaarden. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige

inschrijving voor een Confiad College Examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat

verschuldigd is voor een Confiad College Examen.

 1. Indien een Cliënt een Confiad College Examen annuleert, brengt Confiad College aan de Cliënt

annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van

een Confiad College Examen is de Cliënt geen annuleringskosten verschuldigd. In alle overige

gevallen bedragen de annuleringskosten € 50,-.

 1. Confiad College neemt het Confiad College Examen af.
 2. Op het Confiad College Examen is het Confiad College Examenreglement van toepassing. Het

Examenreglement wordt beschikbaar gesteld aan de Cliënt tijdens de eerste cursus van de Opleiding.

Tevens is het Confiad College Examenreglement te vinden op de Website.

 1. Confiad College verstrekt het Diploma nadat (i) aan alle eisen van het Confiad College

Examenreglement is voldaan en (ii) de totale Educatiekosten en/of de kosten van het Examen

door de Cliënt aan Confiad College zijn voldaan. Confiad College verstrekt het diploma éénmalig en

op naam van de Deelnemer zoals vermeld op het Inschrijfformulier. De kosten voor een aangepast

Diploma of voor een kopie van het Diploma zijn € 25,-. Bedoelde aanpassingen hebben betrekking op

typ- en/of spelfouten.

 1. Indien (al dan niet in aanvulling op het Confiad College Examen) een exameninstituut anders dan

Confiad College een Extern Examen voor een Opleiding zal afnemen, is de Cliënt zelf

verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden

van een dergelijk Extern Examen. Confiad College aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid in verband met Externe Examens.

 1. Voor de overige bepalingen omtrent het Examen dient het Examenreglement te worden

geraadpleegd. Dit Examenreglement is ter beschikking gesteld op de Website.

ARTIKEL 5 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Educatie en/of Examen is de Cliënt verplicht de correcte en volledige naam

van de Deelnemer of Abonnee, zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, op het inschrijfformulier

te vermelden.

 1. Eenieder die een Educatie volgt of een Examen aflegt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de

Educatie of het Examen het Bewijs van Inschrijving alsmede een geldig legitimatiebewijs bij zich te

hebben en deze op verzoek van de docent of een andere functionaris van Confiad College te tonen.

Indien het Bewijs van Inschrijving en/of een geldig legitimatiebewijs niet kan worden getoond, dan kan

de toegang tot de Educatie of het Examen worden geweigerd.

 

ARTIKEL 6 – Annulering Educatie

–Door Confiad College–

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Educatie, Uitgave of Examen naar het oordeel

van Confiad College onvoldoende is, is Confiad College gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van

de betreffende Educatie, Uitgave of Examen deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval

staat het Confiad College vrij om (i) de Educatie of het Examen op een andere opleidingslocatie,

andere datum en/of ander tijdstip aan te bieden dan wel (ii) de betreffende Educatie of het Examen te

annuleren.

 1. Indien Confiad College een Educatie of Examen annuleert, zonder een andere datum en/of ander

tijdstip aan te bieden, zal Confiad College het reeds door de Cliënt voor betreffende Educatie of

Examen betaalde bedrag restitueren. Echter, Confiad College is nimmer gehouden tot vergoeding van

eventuele schade of kosten van de Cliënt en/of Deelnemer in verband met die annulering.

 1. Confiad College zal de Cliënt tijdig op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. Een

kennisgeving van een wijziging als bedoeld in artikel 6 lid 1 op de opleidingsdag zelf, geldt als tijdig.

–Door Cliënt–

 1. Voorafgaand aan de aanvang van een Educatie heeft de Cliënt het recht de Inschrijving met

inachtneming van het in artikel 6 lid 5 bepaalde te annuleren. De annulering kan uitsluitend

schriftelijk plaatsvinden.

 1. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals

bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat Confiad

College gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen:

 1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Educatie: 10% van het lesgeld of de

trainingskosten met een minimum van € 50,-;

 1. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Educatie: 25% van het

lesgeld of de trainingskosten;

 1. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Educatie: 50% van het

lesgeld of de trainingskosten;

 1. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Educatie: het totale lesgeld of de totale

trainingskosten.

Als moment van ontvangst van een annulering door Confiad College geldt in het geval van een brief

de datum van de poststempel van de enveloppe en in het geval van een e-mail de ontvangstdatum

van de e-mail.

 1. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Educatie geldt als uitgangspunt bij het bepalen

van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 en 5.

–Annulering In Company Opleiding–

 1. Annulering door de Cliënt van een In Company Opleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat

Confiad College met de uitvoering van die In Company Opleiding is begonnen. Annulering van een In

Company Opleiding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met

bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan Confiad College. Als moment van ontvangst

door Confiad College van de annulering geldt de datum van het poststempel. Als bewijs van

annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door Confiad College. De geplande

aanvangsdatum van de In Company Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte

van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 8.

 

 1. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7 geldt dat Confiad College gerechtigd is de

volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen:

 1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 20% van de kosten van

de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In Company Opleiding

door Confiad College aan de Cliënt;

 1. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25%

van de kosten van de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In

Company Opleiding door Confiad College aan de Cliënt;

 1. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van

de kosten van de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In

Company Opleiding door Confiad College aan de Cliënt;

 1. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van

de In Company Opleiding als vermeld op de schriftelijke bevestiging van de In Company Opleiding

door Confiad College aan de Cliënt.

 1. In geval de Cliënt een In Company Opleiding annuleert nadat deze door Confiad College is

verplaatst op verzoek van de Cliënt zoals bedoeld in artikel 8 lid 2, geldt dat Confiad College

gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen:

 1. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de

verplaatste In Company Opleiding: 50% van het lesgeld of de trainingskosten;

 1. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste In Company Opleiding: het

totale lesgeld of de totale trainingskosten.

 1. In geval de Cliënt een In Company Opleiding annuleert nadat deze door Confiad College is

gewijzigd op verzoek van de Cliënt zoals bedoeld in artikel 8 lid 3, geldt dat Confiad College

gerechtigd is de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen:

 1. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de

gewijzigde In Company Opleiding: 50% van het lesgeld of de trainingskosten van de In Company

Opleiding die oorspronkelijk (dus voor de wijziging) met de Cliënt was overeengekomen, tenzij het

lesgeld of de trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding meer bedragen dan het

lesgeld of de trainingskosten voor de oorspronkelijke In Company Opleiding, in welk geval 50% van

het lesgeld of de trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding in rekening worden

gebracht;

 1. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde In Company Opleiding: het

totale lesgeld of de totale trainingskosten van de In Company Opleiding waarvoor de Cliënt die

oorspronkelijk (dus voor de wijziging) met de Cliënt was overeengekomen, tenzij het totale lesgeld of

de totale trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding meer bedragen dan het totale

lesgeld of de totale trainingskosten voor de oorspronkelijke In Company Opleiding, in welk geval het

totale lesgeld of de totale trainingskosten voor de gewijzigde In Company Opleiding in rekening

worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Beëindiging overeenkomst

–Overeenkomst op Afstand–

 1. Indien de Cliënt een particulier is, heeft de Cliënt gedurende 7 werkdagen na het tot stand komen

van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te

ontbinden (“Overeenkomst op afstand”).

 1. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 bestaat als de Educatie is aangevangen

voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken.

–Tussentijdse beëindiging Overeenkomst–

 1. Indien de Cliënt na aanvang van de Educatie de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er

geen recht op restitutie van het reeds door de Cliënt aan Confiad College betaalde of het door de

Cliënt nog aan Confiad College verschuldigde bedrag.

 1. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Educatie is alleen mogelijk wanneer een

tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of

calamiteit, waarbij geldt dat Confiad College daarvan bewijs kan verlangen in de vorm van

(bijvoorbeeld) een daartoe strekkende doktersverklaring.

ARTIKEL 8 – Verplaatsen/wijzigen

–Wijzigen Educatie/ In Company Opleiding–

 1. Confiad College behoudt zich het recht voor om een Educatie te wijzigen in geval van

herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve

verbetering van de Educatie in verband met de nieuwe wet- en regelgeving.

 1. Confiad College kan op verzoek van en in overleg met de Cliënt een (gedeelte van een) In

Company Opleiding wijzigen. Echter, indien de In Company Opleiding reeds is geaccordeerd, kunnen

er geen wijzigingen meer plaatsvinden.

–Verplaatsen In Company Opleiding–

 1. Confiad College kan op verzoek van en in overleg met de Cliënt een (gedeelte van een) In

Company Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip.

Confiad College zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing € 125,- bij de Cliënt in

rekening brengen.

 1. De Cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit tot het verplaatsen van de In Company

Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de In Company

Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten van de bijeenkomsten die

al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de In Company Opleiding begrepen.

Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste In

Company Opleiding. De door de Cliënt in overeenstemming met artikel 11 gekozen wijze van betaling

blijft ongewijzigd.

ARTIKEL 9 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. Confiad College streeft ernaar voor de aanvang van de Educatie het Onderwijsmateriaal (in de

toekomst) digitaal aan de Cliënt aan te leveren. Het Onderwijsmateriaal zal, indien zulks is

overeengekomen, bij aanvang van de betreffende Educatie ook in “hard copy” worden

overhandigd.

 1. Alle door Confiad College te hanteren termijnen voor de levering van Onderwijsmateriaal worden

naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan

Confiad College bekend zijn. Confiad College aanvaardt – behoudens opzet of grove schuld aan de

zijde van Confiad College – geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.

 1. Confiad College is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden

vanwege onvoorziene omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben

voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Confiad College de Cliënt daarover zo

 

spoedig mogelijk informeren en zullen Confiad College en de Cliënt trachten tot een passende

oplossing te komen.

 1. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de kosten van verzending aan

de Cliënt doorberekend, zulks met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

ARTIKEL 10 – Prijs

 1. De kosten van iedere Educatie en de betalingswijze (alsmede of voor die Educatie betaling in

termijnen mogelijk is) staan vermeld op de Website.

 1. Alle bedragen zoals vermeld door Confiad College zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders

vermeld. Confiad College zal steeds het toepasselijke BTW-tarief in rekening brengen over de kosten

van het Onderwijsmateriaal en reprorechten. De Cliënt is BTW verschuldigd over de kosten van een

Educatie overeenkomstig het daarop toepasselijke BTW-tarief.

 1. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend:

inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) welke opkomen na de

totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Confiad College worden doorberekend aan de

Cliënt, dit onder de voorwaarde dat Confiad College die kostprijsverhoging kan aantonen.

 1. Indien de Cliënt een particulier is, en de in artikel 10 lid 3 bedoelde kostprijsverhogende factoren

leiden tot een wijziging van de prijs van een Educatie binnen 3 maanden na het sluiten van de

Overeenkomst, heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11 – Betaling

 1. Betaling van elk, uit welken hoofde dan ook, door de Cliënt aan Confiad College verschuldigd

bedrag, dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een

andere betalingstermijn zijn overeengekomen. De Cliënt is nimmer tot verrekening of opschorting van

enig door hem aan Confiad College verschuldigd bedrag bevoegd.

 1. De Cliënt dient de volledige kosten van een In Company Opleiding of een Educatie voorafgaand

aan de eerste bijeenkomst van de In Company Opleiding of Educatie aan Confiad College te hebben

voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Indien de Cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen in artikel 11 lid 1 bedoelde termijn volledig

heeft betaald, is de Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 1. De Cliënt is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan

de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

 1. Indien de Cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle kosten die Confiad College

moet maken om het aan Confiad College toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Cliënt.

Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

 1. De Cliënt mag een schuld uit een overeenkomst met Confiad College niet met enige vordering op

Confiad Group verrekenen. Confiad College behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zekerheid

voor de betaling of vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan

worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Geleverde zaken blijven eigendom van

Confiad College totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

 1. Indien de Cliënt een particulier is en de werkgever van de Cliënt de Overeenkomst mede heeft

ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cliënt, hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de

Cliënt verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Confiad College op grond van de Overeenkomst.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van

(tussentijdse) beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cliënt en de werkgever.

 1. Ongeacht de tenaamstelling op de factuur is de Cliënt, zijnde een natuurlijke persoon die zich als

Deelnemer aan een opleiding heeft ingeschreven, te allen tijde aansprakelijk voor betaling van een

factuur en eventuele bijkomende kosten en renten.

ARTIKEL 12 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Confiad College – voor zover mogelijk – voor

gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Confiad

College de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve

data komen waarop de betreffende Educatie alsnog zal worden gegeven.

 1. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Cliënt geen recht op enigerlei

(schade-) vergoeding. Confiad College zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging

van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.

 1. De Cliënt kan niet kosteloos (i) een Educatie annuleren, of (ii) de Overeenkomst tussentijds

beëindigen vanwege de uitval van een docent.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid Confiad College

 1. Indien de Cliënt door een aan Confiad College toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de

Overeenkomst schade lijdt, is Confiad College met inachtneming van het bepaalde in de volgende

leden van artikel 13 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een

direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Confiad College is in alle gevallen echter

zeer nadrukkelijk beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Educatie, waaruit

de aansprakelijkheid voortvloeit.

 1. Voor alle schade geldt dat een drempelbedrag van € 55,- voor rekening komt van de Cliënt, maar

waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan Confiad College ook het drempelbedrag vergoedt.

 1. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Confiad

College of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de Cliënt worden

gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand

of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van

winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.

 1. De Cliënt dient eventuele schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) maand na het

ontstaan daarvan aan Confiad College te melden, zulks op straffe van verval van aansprakelijkheid

van Confiad College.

 1. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden

die Confiad College voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van

personen voor wie Confiad College of een dergelijke derde aansprakelijk is.

 1. Al het door Confiad College ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander

werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een In Company Opleiding of Educatie, is op

zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Confiad College samengesteld. Confiad College is

evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

(eventuele) foutieve informatie in het Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of

verband houdend met een In Company Opleiding of Educatie.

ARTIKEL 14 – Verjaring

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Confiad College uit welke hoofde dan ook,

vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Confiad College zijn ingediend binnen een

jaar na het moment waarop de Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten

waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

ARTIKEL 15 – Vertrouwelijkheid

Confiad College, haar personeel en/of voor Confiad College werkzame personen zullen, met

inachtneming van al haar/hun wettelijke rechten en verplichtingen, alle door de Cliënt verstrekte

informatie van welke aard dan ook vertrouwelijk behandelen.

ARTIKEL 16 – Persoonsgegevens

 1. Confiad College verwerkt de door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met

de privacy policy van Confiad College en de geldende privacy-wetgeving.

 1. De Cliënt garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens aan Confiad College worden

verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Confiad College.

ARTIKEL 17 – Branchevereniging

Confiad College is gerechtigd en in sommige gevallen verplicht behaalde resultaten en/of gegevens

met betrekking tot Educatie en Examens door te geven aan een branchevereniging of beroepsgroep

vereniging. De Cliënt dient voorafgaand aan een Educatie of Examen aan te geven wanneer

daartegen bezwaar bestaat.

ARTIKEL 18 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht betrekking hebbende op het door

Confiad College verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde

boeken) liggen bij Confiad College. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of

openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Confiad College.

ARTIKEL 19 – Business partners

In bepaalde regio’s van het land of ten aanzien van bepaalde Educatie is Confiad College gerechtigd

een Educatie door een door Confiad College geautoriseerde business partner te laten verzorgen.

ARTIKEL 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden eenzijdig door

Confiad College worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden tenminste tien

(10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

 1. Bekendmaking vindt plaats door middel van een kennisgeving aan Cliënt en/of door middel van een

algemene kennisgeving op de Website.

 

ARTIKEL 21 – Klachtenreglement

 1. Voor de procedure met betrekking tot het afhandelen van klachten wordt verwezen naar het

Klachtenreglement van Confiad College.

 1. Dit reglement is beschikbaar gesteld op de Website.

ARTIKEL 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle Overeenkomsten en door Confiad College geleverde diensten is enkel Nederlands recht

van toepassing.

 1. De Rechtbank Utrecht is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil

voortvloeiend uit een Overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden.